GENERAL:

A l'efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de proteccióde dades de caràcter personal, FORNS ENRICH, SL, l'informa que compleix íntegrament amb la legislacióvigent en matèria de proteccióde dades de caràcter personal , i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

 FORNS ENRICH, SL, posa en el seu coneixement l'existència d'uns fitxers de dades de caràcter personal, titularitat de FORNS ENRICH, SL, per a les finalitats pròpies de gestió, comunicaciói informació. Els citats fitxers es troben inscrits en el Registre General de l'Agència Espanyola de Proteccióde Dades, al que pot accedir l'usuari per comprovar la situaciódels mateixos.

MESURES I NIVELLS DE SEGURETAT:

FORNS ENRICH, SL, ha adoptat les mesures necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l'objecte d'evitar, en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica, l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

ÀMBIT D'APLICACIÓ:

L'estructura de fitxers, equips i sistemes d'informacióamb l'objecte de donar compliment a la legislacióvigent en matèria de proteccióde dades, s'aplicaran a tots els fitxers, temporals o permanents, titularitat deFORNS ENRICH, SL, que continguin dades de caràcter personal , aixícom a qualsevol equip o sistema d'informacióque els tracti.

Tot el personal contractat per FORNS ENRICH, SL i els seus Encarregats de Tractament, estan obligats al compliment de la citada normativa, amb especial atenciópel que fa a les seves funcions i obligacions, que seran degudament determinades per FORNS ENRICH, SL

RECOLLIDA DE DADES:

L'acceptacióde les presents condicions, precisa de l'usuari la recollida d'unes dades imprescindibles per a la prestaciódels seus serveis, que li seran sol·licitats personalment a través de formularis o de la pàgina web. En el moment de la recollida de les dades, l'usuari seràdegudament informat dels drets que l'assisteixen.

Perquèla informacióque contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

EXERCICI DE DRETS:

Els drets d'accés, rectificació, cancel·laciói oposició, podran ser exercitats per l'usuari, o qui a aquest representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a FORNS ENRICH, SL, C / DOCTOR FRANCESC DARDER, 19 2a, de BARCELONA, província de BARCELONA, amb Codi Postal 08018, Espanya. No obstant aixòpodran utilitzar altres mitjans que permetin reconèixer la identitat del client que exerciti qualsevol dels anteriors drets.

CONSENTIMENT:

L'usuari prestaràel seu consentiment perquèFORNS ENRICH, SL pugui fer ús de les seves dades personals a fi de prestar un correcte compliment dels serveis contractats.

L'emplenament del formulari inclòs en el lloc o l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a FORNS ENRICH, SL, implica el consentiment exprés del client a la inclusióde les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer, titularitat de FORNS ENRICH, SL

Al temps de la peticiód'aquesta informació, es comunicaràal client o usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l'usuari d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·laciói oposicióal tractament de les seves dades.

CESSIÓA TERCERS:

FORNS ENRICH, SL no cedeix dades de caràcter personal sense el consentiment exprés dels seus titulars, que hauràde ser concedit en cada ocasió, sent només cedits amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l'usuari o client.

CONFIDENCIALITAT I SECRET PROFESSIONAL:

Les dades recollides en totes les comunicacions privades entre FORNS ENRICH, SL i els clients o usuaris seran tractades amb absoluta confidencialitat, comprometent-FORNS ENRICH, SL a l'obligacióde secret de les dades de caràcter personal, al seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers que continguin dades de caràcter personal.

A més, tambétindràla condicióde confidencial la informacióde qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que tétal naturalesa, o la que simplement veure sobre el contingut d'aquesta informació. La visualitzacióde dades a través d'Internet, no suposaràl'accés directe als mateixos, excepte consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.

Recomanem al client que no faciliti a tercers la seva identificació, contrasenya o números de referència que FORNS ENRICH, SL pogués proporcionar-li. Aixímateix, per garantir que la protecciódel secret professional entre FORNS ENRICH, SL i l'usuari es preservi en totes les comunicacions, el client / usuari no ha de revelar la informacióconfidencial a tercers.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE SEGURETAT I DE PROTECCIÓDE DADES:

FORNS ENRICH, SL es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i proteccióde dades amb l'objecte d'adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials, aixícom les que poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicaciód'aquesta modificacióen la pàgina web de FORNS ENRICH, SL

DIRECCIÓDE CONTACTE:

El lloc web www.fornsenrich.es és gestionat per FORNS ENRICH, SL, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​amb les següents dades, Tom 34516 Foli 69 Full nombre b74911 i amb CIF B58244112.

El fitxer creat estàsituat al domicili social, el qual queda establert a l'efecte del present Avís Legal, en FORNS ENRICH, SL, (C / DOCTOR FRANCESC DARDER, 19 2a, de BARCELONA, província de BARCELONA, amb Codi Postal 08018, Espanya C / DOCTOR FRANCESC DARDER, 19 2a); sota la supervisiói control de FORNS ENRICH, SL, qui assumeix la responsabilitat en l'adopcióde mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa per protegir la confidencialitat i integritat de la informació, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de proteccióde dades de caràcter personal, i altra legislacióaplicable.

FORNS ENRICH, SL, d'acord amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informaciói del ComerçElectrònic, els comunica que l'accepcióàmplia d'aquesta Llei, engloba entre aquests serveis el subministrament d'informacióper aquest mitjà. En tot cas, és aplicable referent a això, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de proteccióde dades de caràcter personal, i la normativa de desenvolupament, especialment, pel que fa a l'obtencióde dades personals, la informacióals interessats i la creaciói manteniment de fitxers de dades personals.